pexels- business pexels pexels
Оценка от независим оценител

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер.

Изработване на инвестиционни проекти

Строителството на всяка сграда, инженерно съоръжение или какъвто и да било строеж на територията на страната, може да бъде започнато и изпълнено, само ако за това има разрешение, издадено по реда на Закона за устройство на територията.

Определяне границите на поземлени имоти

Границите между отделните имоти са определени в кадастралната карта и кадастралните планове, подробните устройствени планове, картата на възстановената собственост или в съдебни решения..

Геодезическо заснемане

Преди започване на изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и инженерни съоръжения е необходимо да бъде извършено геодезическо заснемане.

Ние предлагаме решения

Ще се радваме да се свържете с нас!

Основни услуги

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

КОГИС ЕООД има сертификат за оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост

КАДАСТЪР

Разделянето и обединяването на поземлените имоти, сградите или самостоятелните обекти в сгради, по същество представлява създаване на нови кадастрални обекти, които следва да бъдат нанесени в кадастъра.

ГЕОДЕЗИЯ

Фирма КОГИС ЕООД на латиница ""COGIS" Ltd" с ЕИК/ПИК 203755892 е основана на 27 Октомври 2015 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на

За консултация

Аз съм инж. Юлиян Пальов, дипломиран инженер геодезист и съдебнотехнически експерт по списъка на СГС и СОС, Вещо лице.
Управител на фирма КОГИС ЕООД.

Образование: дипломиран строителен инженер, икономист, право и предприемачество.
Специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.

дипл.инж. геодезист Юлиян Пальов

Управител

Опит – Качество – Цена

faq

Често задавани въпроси

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) издава скици и схеми, които са необходим документ при различни дейности (покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот и др.) На тези скици или схеми е упоменато местоположението на обекта и са вписани данни за неговата собственост.

Каква е разликата между скица и схема?

  • Скица се издава за имот или за сграда;
  • Схема се издава за жилищен апартамент, гараж, търговски обект или друг вид самостоятелен обект на собственост в сграда.

След влизането в сила на кадастралната карта за всяка територия, всички жилищни апартаменти, гаражи, търговски обекти и др. се отразяват като самостоятелните обекти на собственост в сгради. Така те получават уникален идентификационен номер – идентификатор. 

Схема на самостоятелен обект в сграда – какво съдържа:

Схема на самостоятелен обект в сграда се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В нея са описани:

– идентификатор на обекта – уникален номер;

– заповед, съгласно която е одобрена съответната кадастрална карта;

– адрес на обекта;

– предназначение на обекта – жилище, апартамент, гараж, търговки обект и т.н. ;

– площ на обекта, съгласно документ за собственост;

– прилежащи части към обекта – мазета, тавани, паркоместа и др.;

– съседи;

– данни за собственици и документите, удостоверяващи правото на собственост.

Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда:

За да получите този документ е необходимо да подадете заявление  в съответната Служба по геодезия, картография и кадастър, като приложите актуален документ за собственост и заплатите съответната такса.

Друг вариант е да се свържете с правоспособно лице по кадастъра, което съгласно чл. 56 от ЗКИР може да подпише и да Ви предостави схемата.

Необходимо е да знаете, че е възможно да съществуват непълноти и грешки в одобрената кадастрална карта, които трябва да бъдат отстранени, за да получите Вашата схема.

Геодезическото заснемане на даден имот отразява всички съществуващи на място ситуационни елементи и данни за терена. На геодезическата снимка се изобразяват в подходящ мащаб сгради и огради, улици, алеи, дървесна растителност, изградени на място настилки, бордюри, подпорни стени и откоси, шахти, стълбове и др. Нанася се и информация за височинното положение на тези елементи и се изобразяват особеностите на релефа. 

Върху геодезическото заснемане се отлагат границите на съответния имот по одобрена кадастрална карта, както и действащ към момента план за регулация.

За да се направи геодезическо заснемане е необходимо да бъде осигурен достъп до имота и теренът да бъде достъпен и проходим.  

При наличие на действащи или стари скици и други документи, касаещи границите на имота, добре е те да бъдат предварително предоставени.

Геодезическото заснемане може да послужи за:

  • основа за проектиране при изработване на инвестиционни проекти;
  • контрол по време на строителство;
  • изработване на проекти за изменение на границите на имоти;
  • нанасяне на новопостроени сгради в кадастралната карта;
  • отразяване на новоизградени трасета на подземни проводи.

Защо ми е необходимо удостоверение за идентичност за апартамент, гараж или търговски обект?

За да получите схема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на апартамент, гараж или търговски обект е необходим документ за собственост за съответния обект. По описаните в него адрес и местоположение се прави идентичност с обект от одобрената кадастрална карта. Този обект има уникален номер, наречен идентификатор.

Често в документи за собственост, издадени преди влизането в сила на съответната кадастрална карта за района, обектът  е описан по стари планове и/или адреси, или неговото разположение в сградата не е достатъчно точно определено. Поради тази причина не е възможно еднозначно идентифициране на вашия имот с обект от кадастралната карта.

В такива случаи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър изискват допълнително да се предостави удостоверение за идентичност, изработено от правоспособно лице по ЗКИР – геодезист.

За изработването на този документ е необходимо:

– копие от документа за собственост;

– копие от одобрени архитектурни проекти, ако са налични такива;

– оглед на място за удостоверяване на точното местоположение на обекта.

Отговаряме до 24 часа