Последни новини

авг. 28

Закони

 Закон за геодезията и картографията  Закон за горите  Закон за държавната собственост  Закон за кадастъра и имотния регистър  Закон за наследството  Закон за общинската собственост  Закон за опазване на земеделските земи  Закон за собствеността  Закон за собствеността и ползването…

вижте още
авг. 28

Наредби

 Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система  Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството  Наредба № РД-02-20-5 от…

вижте още
авг. 28

Правилници за приложение

 Правилник за прилагане на закона за горите  Правилник за прилагане на закона за държавната собственост  Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи  Правилник за прилагане на закона за пътищата  Правилник за прилагане на закона за собствеността…

вижте още
авг. 28

Инструкции

 Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения

вижте още