КАДАСТЪР

Разделянето и обединяването на поземлените имоти, сградите или самостоятелните обекти в сгради, по същество представлява създаване на нови кадастрални обекти, които следва да бъдат нанесени в кадастъра. Фирма КОГИС ЕООД предлага висококачествено и комплексно обслужване в областа на геодезията, кадастъра и експертните оценки.

Услуги в областта на кадастъра

Кадастър

Според Закона за кадастъра и имотния регистър под кадастър се разбира съвкупността от основни данни за границите, местоположението и размерите на недвижимите имоти, разположени на територията на Република България.

Проект за делба по кадастър – технически дейности по отразяване на делба в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър, разделените имоти трябва да отговарят на определени условия.

Промяна в кадастъра – При установяване на грешки в  отразяване на граници на Вашия имот и/или сграда в кадастралната карта е необходимо изработване на проект за промяна.

Можете да се свържете с нас или да ни посетите на място. Препоръчваме предварително да се обадите и да уговорите среща със съответния консултант.

сържете се с нас

ПРОМЯНА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИ И
СГРАДИ

Изработване на проекти за промяна на границите на имоти при прилагане на ПУП, отстраняване на грешки в кадастралната карта, проекти за нанасяне на новопостроени сгради.

НАНАСЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Изработване схеми на самостоятелните обекти в сграда (жилищни апартаменти, търговски обекти, гаражи и др.) по архитектурни чертежи или след направен оглед
на място, за да бъде нанесена в кадастралната карта.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ

Издаване на удостоверения за идентичност между обект от кадастралната карта в документ за собственост имот, сграда или обект; Определяне на площ по контролно геодезическо заснемане.