+359888641125

julian_paliov@abv.bg

Понеделник – Петък 9:00- 18:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат процедурите, при които КОГИС ЕООД наричано „Изпълнител“, изготвя експертни оценки на материални и нематериални активи, попадащи в обхвата на дейността на Изпълнителя, съобразно съответното възлагане на Възложителя.

Чл. 2. Възложител на експертна оценка е всяко физическо или юридическо лице, сключило Договор за изготвяне на експертна оценка /“Договор/а“/, респективно подписало Възлагателно писмо за изготвяне на експертна оценка. Възложителят и Изпълнителят изрично се съгласяват, че с подписването на Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка, считат договорните отношения между тях за валидно сключени, съгласно параметрите посочени в тях и при субсидираното прилагане на настоящите Общи условия. С подписването на договор, респективно Възлагателно писмо Възложителят декларира, че приема, разбира и е съгласен с настоящите Общи условия като тяхна неразделна част.

2.1. Потребител на оценката е всяко физическо или юридическо лице, в чиято полза/на чието внимание се изготвя и представя експертната оценка.

Чл. 3. За избягване на всякакво съмнение, Страните изрично се съгласяват, че условията за изготвяне на експертна оценка се съдържат в подписаното между страните Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка, при субсидираното прилагане на разпоредбите на настоящите Общи условия.

Чл. 4. С подписване на Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценкаВъзложителят възлага, а Изпълнителят приема да изготви експертна оценка, с предмет съгласно посоченото във Възлагателното писмо, респективно Договора. При необходимост от допълнително уточняване на предмета на оценката, Изпълнителят и Възложителят ще подписват Анекс, което ще се счита неразделна част от възникналото между тях правоотношение.

Чл. 5. За изготвяне на възложената експертна оценка Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение, съгласно посоченото в съответното Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка. Възнаграждението е дължимо в срок, размер и начин на плащане, уговорени във всеки един конкретен документ.

5.1. Неплащането на възнаграждението за оценката в договорените срокове е основание за преустановяване на работата на Изпълнителя по възлагането. Довършването/предаването на доклада/ите се извършва от Изпълнителя след като Възложителят изпълни всички свои задължения, уговорени във всеки един конкретен документ.

5.2. В случай че Възложителят оттегли възлагането на оценка преди Изпълнителят да е извършил оглед на оценявания актив, Изпълнителят връща полученото възнаграждение, като има право да задържи 20% от договореното възнаграждение, но не по-малко от 35 лв. без ДДС

5.3. В случай че Възложителят желае да прекрати действието на Възлагателното писмо, респективно Договора за изготвяне на експертна оценка., след като Изпълнителят е извършил оглед на оценявания актив и без да е започнал работа по доклада, при което не е констатирано виновно неизпълнение на задълженията на ИзпълнителяИзпълнителят връща полученото възнаграждение, като има право да задържи 35% от договореното възнаграждение, но не по-малко от 70 лв. без ДДС.

5.4. В случай че Възложителят откаже да приеме оценката с аргумент, че не е съгласен с изведените резултати в нея, Изпълнителят има право да получи цялото договорено възнаграждение.

Чл. 6. Възложената експертна оценка се изготвя от Изпълнителя в срок, уговорен между страните във всяко едно отделно възлагане, който срок започва да тече от кумулативното изпълнение на следните условия: 1) получаване на цялата необходимата документация за всички обекти, които ще бъдат обект на оценяване; 2) осигуряване на достъп до обекта/обектите за извършване на оглед (когато това е приложимо); 3) заплащане на уговореното между страните възнаграждение. При забава от страна на Възложителя по т.1, 2 и 3, от предходното изречение, сроковете за изготвяне на оценката се удължават с дните на забава.

Чл. 7. Изпълнителят извършва дейностите по изготвяне на възложената експертна оценка чрез свои служители и/или чрез упълномощени от него физически и/или юридически лица – подизпълнители и/или служители, притежаващи необходимата правоспособност по Закона за независимия оценител („ЗНО“) за изготвяне на експертни оценки на материални и нематериални активи при спазване на най-високи стандарти за качество и обективност по отношение на изготвените експертни оценки, гарантирани чрез вътрешна система за осъществяване на мониторинг и управление на качеството върху дейността на оценителите и изготвените от тях експертни оценки.

Чл. 8. Оценките се изготвят за конкретна цел, съгласно указания на Възложителя, като същата се посочва във Възлагателното писмо, респективно Договора за изготвяне на експертна оценка. Изготвената оценка за дадена цел и потребител, не следва да се използва от Възложителя пред други потребители или за други цели, без изрично потвърждение от Изпълнителя.

Чл. 9. Оценката може да бъде изготвена чрез използване на един или няколко от признатите подходи и съответните им методи, като същите се посочват във Възлагателното писмо и/или Договора. Същите могат да бъдат променени в процеса на оценителската работа в резултат от наличието или липсата на адекватна информация, както и при други обстоятелства, които следва да се отбележат в доклада.

Чл. 10. Обхватът на работата, която Изпълнителят следва да извърши за изготвяне на оценката, включва запознаване с документите относно активите или пасивите, предмет на оценката; извършване на физически огледи на обектите (когато е приложимо); събеседване с Възложителя и/или негов/и представител/и за уточняване на релевантни за оценката конкретни специфики; проучване на поисканите от Изпълнителя и предоставени от Възложителя документи; анализ на публично-достъпната информация относно пазара и тенденциите за развитие; обобщаване на информацията; извеждане на стойности, съгласно договорения стандарт на стойността. В случай че нуждите и целите на Възложителя и/или Потребителя при изготвяне на оценката изискват извършване на допълнителни дейности, извън посочените тук, то това обстоятелство следва да бъде изрично посочено във Възлагателното писмо, респективно Договора.

Чл. 11. По предварително задание на Възложителя и/или Потребителя на оценката и при положение, че спецификите на възложената оценка налагат ограничения в обхвата на работата, като например ограничения съгласно действащи нормативни актове или предвид обекта на оценката, последната може да бъде извършена без оглед на оценяваните активи, но с предоставени от Възложителя актуални снимки (където е приложимо) и данни, доказващи наличието и състоянието на оценяваните обекти/активи.

Чл. 12. За изготвяне на оценката Изпълнителят проучва и използва различни източници на информация: предоставени документи от Възложителя; Advance Data Center (база данни на Изпълнителя); индивидуални интервюта с представители, партньори и служители на Възложителя относно оценявания актив; Националния Статистически Институт (НСИ); Публични регистри действащи на територията на Република България, Информация налична в Интернет и др.

Чл. 13.Права и задължения на Възложителя:

13.1. Възложителят има право да упражнява контрол върху работата на Изпълнителя, без да пречи на неговата обективност, самостоятелност и действията му като независим оценител.

13.2. Възложителят има право да ползва изготвената/изготвените от Изпълнителя оценка/и за целите, съгласно договореното с Възлагателното писмо, респективно Договора за изготвяне на експертна оценка. Използването на оценката извън договорените цели, не ангажира оценителя пред трети лица/ползватели на оценката.

13.3. Възложителят има право да получи изготвения от Изпълнителя оценителски доклад на база възложената и извършена работа. Докладът следва да бъде предоставен на Възложителя/Потребителя на оценката от Изпълнителя в предварително съгласуван вид: хартиен носител или електронен вариант, на посочения от Възложителя електронен и/или физически адрес за кореспонденция и обратна връзка.

13.4. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, срок и по начин, уговорени във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка.

13.5. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимата му и изрично поискана от последния информация за точното и навременно изготвяне на експертната оценка. Възложителят носи пълна отговорност за точността, коректността и пълнотата на предоставената от него информация.

13.6. Възложителят се задължава да предоставя на Изпълнителя достъп до оценяваните активи, когато това е приложимо и в случай че не е изрично уговорено друго между страните.

13.7. Възложителят е длъжен своевременно да информира Изпълнителя за всички новонастъпили факти и обстоятелства относно оценяваните активи. При настъпване на нови факти и обстоятелства, всички срокове за изготвяне на възложените оценки започват да текат от момента на получаване на новата информация от Изпълнителя.

13.8. Възложителят е длъжен да приеме извършената работа, заедно с готовия оценителски доклад, при положение, че няма възражения спрямо методите на работа.

Чл. 14. Права и задължения на Изпълнителя:

14.1. Изпълнителят има право да получи дължимото му възнаграждение, съгласно уговореното във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка.

14.2. Изпълнителят има право да получи от Възложителя цялата изискана информация относно активите, предмет на оценката, както и да получи достъп до активите, предмет на оценката с оглед коректно изпълнение на възложената му работа.

14.3. Изпълнителят има право да откаже изпълнение на оценката и да прекрати сключения с Възложителя Договор, след изпращане на 10-дневно предизвестие, в случай че не получи необходимата му информация или достъп до активите, предмет на оценка, и това обстоятелство води до невъзможност за изпълнение на възложената му работа.

14.4. Изпълнителят се задължава да изготвя оценката точно и в рамките на уговорения срок. При приключване на оценката Изпълнителят е длъжен да изготви и предаде на Възложителя оценителски доклад на хартиен носител или – при поискване от Възложителя, в електронен формат. За приемането и предаването на оценителския доклад Изпълнителят изготвя съответния Приемо-предавателен протокол.

14.5. Изпълнителят има право да забави изпълнението на оценката и/или задържи предаването на оценителския доклад при неизпълнение на разпоредбите на чл. 13, т. 13.4., т. 13.5., т. 13.6., т. 13.7. от страна на Възложителя. Изпълнението на договорените дейности продължава след отстраняване на неизпълнението от страна на Възложителя.

Чл. 15. При неспазване на сроковете за изготвяне на експертна оценка съгласно тези Общи условияИзпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) от стойността на възнаграждението, уговорено във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка за всеки ден на забава, но не повече от общия размер на договореното възнаграждение.

Чл. 16. При забава от страна на Възложителя за плащане на дължимото възнаграждение, последният дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) от стойността на възнаграждението, уговорено във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка, за всеки ден на забава, но не повече от общия размер на договореното възнаграждение, съгласно Възлагателното писмо, респективно Договора.

Чл. 17. Страните изрично се съгласяват, че Изпълнителят не носи отговорност за истинността, пълнотата и точността на информацията, предоставена от Възложителя. Всяка предоставена от Възложителя информация ще се счита за точна, пълна и вярна.

Чл. 18. Страните се съгласяват, че предоставеният от Изпълнителя на Възложителя оценителски доклад представлява интелектуална собственост на Изпълнителя и Възложителят следва да го ползва само за целите, за които е изготвен и които са посочени във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка.

Чл. 19. Изпълнителят носи имуществена отговорност за вреди, които е причинил на Възложителя, само ако те са пряка и непосредствена последица от виновни действия на Изпълнителя във връзка с изготвянето на оценката. Имуществената отговорност на Изпълнителя в тези случаи ще е в размер не по-висок от трикратния размер на полученото от Изпълнителя възнаграждение по конкретното Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка.

Чл. 20. Конфиденциалност

20.1. Цялата информация, разменена между Страните или станала им известна във връзка с всяко едно възникнало между тях правоотношение – Възлагателно писмо или Договор за изготвяне на експертна оценка (с изключение на информацията, предназначена за публично оповестяване по силата на Договора или на закон), са конфиденциални и при никакви обстоятелства няма да бъдат разкривани пред трети лица или използвани за други цели извън уговореното между Страните. Страните ще вземат необходимите мерки информацията, станала им известна във връзка с този Договор или Възлагателно писмо, да не бъде ползвана или разкривана от техни неоторизирани служители, подизпълнители или контрагенти.

Под „конфиденциална информация“ Страните ще разбират:

а.) Непубличната информация и материали на предоставящата информацията Страна от всякакъв тип, свързани с дейността на предоставящата Страна, проекти и начинания, технология, ноу-хау, интелектуална собственост, активи, длъжности, стратегии и продукти (включително, без ограничение, информация, касаеща мениджмънт, финанси, маркетинг, търговски, технически и други дейности на предоставящата страна или отношения с клиенти, настоящи, предходни или бъдещи контрагенти) и/или материали, които са били предоставени на получаващата страна или на посочено от нея лице в резултат на достъп до или проверка на материалите от страна на получаващата страна или посочено от нея лице, предоставени в писмен вид, във вид годен за разчитане от машина, в устна форма или в процес на дискусии с мениджмънт, служители или длъжностни лица на предоставящата страна, както и на агенти, контрагенти, консултанти на предоставящата страна; всякакви доклади, анализи, данни, планове и трудове на получателя, неговите служители, агенти и консултанти, съдържащи или по друг начин отразяващи, или създадени въз основа на такава информация;

б.) документи, част от документи, информация, чернови, данни, скици, планови програми, спецификации, техники, процеси, софтуер, произведения и други материали, независимо дали в писмена или устна форма, с конфиденциален характер, включително, без ограничение, всяка информация свързана с маркетинг, финанси, прогнози, произведения, проучвания, дизайн или разработка на информационни системи и всякакви поддържащи или инцидентни подсистеми, както и информация, предмет на или включена в молби до патентно ведомство от всякаква юрисдикция, изготвени или входирани от името на предоставящата страна, както и всякакви изменения и допълнения към тях.

20.2.Всяка Страна ще има право да разкрива получената от последната конфиденциална информация на свои служители, консултанти, агенти или потенциални купувачи, на които разкриването на такава информация е необходимо за изпълнение на възложените в конкретното правоотношение услуги, само след като е ангажирал отговорността на последните и е осигурил задължение за полагане на поне същата грижа за опазване на предоставената конфиденциална информация, както е заложена в настоящата клауза. Възложителят предоставя своето изрично съгласие Изпълнителят да включва данните, заключенията и фактите, до които е достигнал при изпълнение на възложената му оценка, в своята вътрешна база данни.

20.3. Задължението за конфиденциалност обвързва Страните независимо от прекратяването на правоотношението. След прекратяване на правоотношението, независимо от причините за това, Страните приемат за установено между тях, че с оглед на специфичната сфера на дейност на Изпълнителя и приложимия специален закон, който регулира извършваната от него дейност, същият има право да съхранява цялата предоставената към него информация и документация във връзка с изготвената експертна оценка/експертни оценки, при условията на конфиденциалност- посочени в настоящия член, за целия срок съгласно съответния приложим материален закон, но във всеки един случай не по-малко от 5 /пет/ години, считано от датата на прекратяване на конкретното правоотношение. Въпросната документация ще бъде съхранявана само и единствено за доказване на факти и обстоятелства свързани с изготвената експертна оценка/експертни оценки в случай на спор, от каквото и да било естество.

Чл. 21. Съгласия

21.1. Страните приемат за установено между тях, че предоставената от Възложителя информация съдържа лични данни и информация за неговата физическа и икономическа идентичност, които са необходими, за целите на извършването на съответната експертна оценка. Възложителят има право да откаже да предостави лични данни, които нямат отношение към изпълнението на конкретното негово задание и/или за доказване на права относно обекта на оценката, като уведоми писмено за това свое решение Изпълнителя. С приемане на настоящите Общи условияВъзложителят потвърждава, че: (i) е предоставил всичките си лични и корпоративни данни коректно и доброволно и с цел да удостовери определени факти и обстоятелства от значение за предоставянето на исканите от него услуги, както и с цел предоставяне на обратна връзка и информация относно качеството на предоставените към него услуги; (ii) предоставените Лични и/или корпоративни данни са били внимателно прочетени от него и са отразени вярно, точно и пълно във всяко отношение, като отразяват правдиво действителните факти и обстоятелства, до които се отнасят. В случай, че горните декларации се окажат неверни, Възложителят носи пълна деликтна отговорност за причинени материални и нематериални вреди и пропуснати ползи, включително нанесени на Изпълнителя репутационни и други вреди.

21.2. С приемането на настоящите Общи условияВъзложителят дава изричното си съгласие, по смисъла на Чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, неговите Лични и/или корпоративни данни да бъдат предоставени на Изпълнителя, включително обработвани и съхранявани от него за срока, предвиден във всеки един приложим материален закон. Данните ще се обработват и съхраняват от Изпълнителя във връзка с изготвянето на експертни оценки и получаване на обратна връзка от Възложителя за предоставените към него услуги. Всички посочени по-горе дейности ще бъдат извършвани само и единствено във връзка с търговската дейност на Изпълнителя (предоставяне на експертни оценки) и само доколкото Възложителят е дал своето изрично съгласие с подписването на Договор (Възлагателно писмо), съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 22. Възложителят и Изпълнителят декларират своето изрично съгласие за използването на предоставените от тях координати за комуникация, след предаване на изготвената оценка/ изготвените оценки, с цел получаване на обратна връзка на Изпълнителя от Възложителя, относно качеството на предоставената услуга и/или евентуално бъдещо сътрудничество между Страните.

Чл. 23. За неуредените с настоящите Общи условия и съответното Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка, случаи ще бъде приложимо действащото българско законодателство.

Чл. 24. Всички спорове и разногласия, които биха възникнали при изпълнението на договорните отношения между Възложителя и Изпълнителя, ще се решават с приятелски преговори между тях. В случай че не може да бъде постигнато съгласие, всички спорове ще бъдат подсъдни на компетентния български съд.