ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

КОГИС ЕООД има сертификат за оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други активи.

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

КОГИС ЕООД предлага следните видове оценки, извършвани от лицензиран оценител:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Поземлени имоти – НУПИ, ПИ, УПИ
 • Жилищни имоти – апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, жилищни сгради/ комплекси и прилежащи към тях – паркинги, гаражи, паркоместа
 • Търговски имоти – самостоятелни магазини или такива, разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, заведения, обекти за услуги, търговски сгради/ комплекси
 • Офисни сгради  – самостоятелни офиси, административни/офис сгради
 • Промишлени обекти – предприятия, складове, селскостопански обекти, производствени и инфраструктурни съоръжения
 • Туристически обекти – хотели, мотели, музеи, къщи за гости и други подобни
 • Приходоносни обекти – бензиностанции, газстанции, енергийни обекти (ФвЕЦ, ВЕЦ и др.)
 • Обществени обекти – спортни терени и съоръжения, лечебни и учебни заведения, обекти на обществения транспорт
 • Сгради от смесен вид
 • Държавни/общински обекти

ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обичайно се използва за определяне на пазарната стойност на бизнеса за широк обхват от нужди като необходимост от определяне на продажна стойност, установяването на собственост на партньори, данъчното облагане, реализиране на сливания или продобивания и други цели.

Оценката на бизнеса може да включва анализ на управлението на компанията, на нейната капиталова структура, бъдещите перспективи за печалби и пазарната стойност на нейните активи. Инструментите, използвани за оценяване, могат да варират между оценители, предприятия и индустрии. Общите подходи към оценката на бизнеса включват преглед на финансовите отчети, дисконтиране на модели на парични потоци и сравнения на дружества.

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 • Лек/лекотоварен автомобил
 • Товарен автомобил
 • Автобус
 • Селскостопанска машина
 • Ремарке, прикачен инвентар и други подобни
 • Производствени съоръжения и поточни линии
 • Стоки, материални запаси и други.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

 • Оценките на земеделски земи обхващат всички земи в землището на населени места – ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и други.
 • Оценките на трайни насаждения включват всички овощни градини, лозя, както и всички градини засяти с многогодишни растения, като отчитат годишното плододаване, качеството на продукцията, оставащият живот на насажденията, съответните съоръжения и подобрения в имота (поливни системи, дренажи, регулаторни системи и др. помощни съоръжения), състоянието на пазара на съответната продукция.