ГЕОДЕЗИЯ

Фирма КОГИС ЕООД на латиница „“COGIS“ Ltd“ с ЕИК/ПИК 203755892 е основана на 27 Октомври 2015 година с правна форма „Еднолично дружество с ограничена отговорност“ или на кратко „ЕООД“. Седалището на компанията се намира в гр. София.

Фирма КОГИС ЕООД извършва различни видове геодезическо заснемане – заснемане за проектиране, контролни заснемания, заснемане на новопостроени сгради, заснемане за определяне местоположението и площта на самостоятелни обекти и др.

Извършваме бързо и коректно геодезически измервания и трасиране на имоти, благодарение на екип от специалисти с богат опит, модерна техника и специализиран софтуер.

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Извършване на геодезическо заснемане, необходимо за нуждите на проектирането – съществуващи сгради и огради, настилки, дървесна растителност, терен и др.

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА НОВОПОСТРОЕНИ СГРАДИ

Извършване на геодезическо заснемане, необходимо за отразяване на новопостроени обекти в кадастралната карта и кадастралния план на територията.

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Извършване на заснемане на апартаменти, гаражи и търговски обекти за определяне на тяхното местоположение и граници при липса на архитектурни чертежи. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ОПРЕДЕЯНЕ НА ПЛОЩ

Извършване на заснемане за определяне на площ на апартаменти, гаражи, търговски обекти и др.
Чрез геодезическото заснемане се определят пространствените координати.

ТРАСИРАНЕ

Трасиране на имотни граници; на строителна линия и ниво при започване на строителство на сгради и съоръжения; на елементи от конструкцията при строителството на сгради; на конструктивни нива при строителството на сгради и съоръжения.

НИВЕЛАЦИЯ

Предварително с пълнота заснемане и изобразяване конфигурацията на съществуващия строителен терен във вертикално отношение. В процеса на строителство се определят хоризонтални равнини, прави, точки от различни проектни нива на обектите. 

Вертикално планиране

С помощта на вертикалната планировка се дава решение за отводняване на територията на конкретния проект. Вертикалната планировка осигурява и нормалното функциониране и обслужване на всяка сграда и съоръжение – достъпа до сградата за пешеходци, транспортни средства и хора в неравностойно положение. Вертикалната планировка решава и моделирането на цялото пространство на обекта с цел функционалното му използване, осигуряване на естетична среда.

Определяне обема на изкопи и насипи

За изчисляване на обема на земните работи се извършва първоначално заснемане на терена преди започване на земните работи. Заснема се терена след извършване на земни работи. Изчисляване на обема на база получените при заснемането повърхнини.

Удостоверение от АГКК за съгласуване на ПУП

В процедурата по одобряване на ПУП, общинската администрация изисква проектът за ПУП да бъде съгласуван със Службата по геодезия, картография и кадастър.

Подготовка на документ за виза за проектиране

Първият документ, който е необходим, за да реализирате инвестиционното си намерение е Виза за проучване и проектиране, която се издава от общинската администрация. Ние от Фокс Гео можем да подготвим необходимите документ, за да подпомогне общинската администрация, за да получите Визата в съответствие с конкретното Ви инвестиционно намерение.


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ