Геодезическо заснемане

pexels

Преди започване на изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и инженерни съоръжения е необходимо да бъде извършено геодезическо заснемане.

Реализацията на всеки  устройствен, архитектурен и строителен проект, започва с необходимостта от прецизни геодезически измервания и създаване на кадастрална и топографска основа на територията на обекта, на съществуващата ситуация (сгради, огради, проводи, шахти, дървета и др), както и конфигурацията на терена в имотите, в които се предвижда да бъде осъществено бъдещето строителство.

Геодезическото заснемане съдържа всички теренни и ситуационни подробности в и около даден имот.

Геодезическо заснемане


 • за отразяване в кадастралния план на изменения на имотни граници и др.
 • за отразяване на изменения в кадастралната карта във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър
 • допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралната карта
 • за проектиране на подробен устройствен план
 • за вертикално планиране
 • заснемане на местоположенията на сондажи и отразяването им в кадастралния план
 • заснемане на сграда с прилежащите й външни връзки (В и К, електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, съобщения)
 • заснемане на подземни елементи на съоръженията и линейните инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения
 • заснемане на фасадите на сгради (паметници на културата и други)
 • контролно заснемане за заверка на фундаменти

Разполагаме с оборудване и организация на работа, позволяващи ни да извършваме геодезически заснемания на територията на цялата страна.