Определяне границите на поземлени имоти

pexels

Границите между отделните имоти са определени в кадастралната карта и кадастралните планове, подробните устройствени планове, картата на възстановената собственост или в съдебни решения..

Границите трябва да бъдат ясно дефинирани в съответен административен или юридически акт и после да бъдат означени от геодезисти върху терена.

Точността на кадастралната карта може да се определи съобразно §1, т.10 от ДР на Наредба №3 от 28 април 2005 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри като
съответствие на данните за недвижимите имоти, които са съществували към момента на одобряване на картата
спрямо действителното им състояние.

Кадастрални карти

 • Създаване и попълване на кадастрални и специализирани карти;
 • Нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл.
  52 от ЗКИР;
 • Отстараняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и
  регистри;
 • Образуване на нови имоти в кадастралната карта;
 • Изработване на Скица проект за делба, обединяване или друга
  промяна в имота;