Изработване на инвестиционни проекти

business

Строителството на всяка сграда, инженерно съоръжение или какъвто и да било строеж на територията на страната, може да бъде започнато и изпълнено, само ако за това има разрешение, издадено по реда на Закона за устройство на територията.

Инвестиционни проекти

  • Създаване на кадастрална и топографска карта на територията на обекта.
  • Изработване на проект за вертикално планиране.
  • Трасировачен план на сгради и съоръжения.
  • Изработване на нивелетни проекти на улици при одобрен регулационен план.
  • Изработване на надлъжни и напречни профили.
  • Вътрешно (архитектурно) заснемане на сгради, изработване на чертежи и количествени сметки за ремонтни дейности.