+359888641125

julian_paliov@abv.bg

Понеделник – Петък 9:00- 18:00

КОГИС ЕООД предоставя на своите клиенти и партньори кадастрални услуги.

Кадастрални Дейности

Имате нужда от консултант за недвижимите Ви имоти, вещноправни въпроси, въпроси свързани с документите и законодателството в тази материя?

ИНЖ. ЮЛИЯН ЯНКОВ ПАЛЬОВ има богат опит в изработването на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР). Разполага с необходимите сертификати за правоспособност от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК). Услугите и кадастралните дейности, които Ви предлага се отличават с бърз темп на изработване и даване на най-изгодната цена за Вас.

Консултантски услуги
1. Въпроси, свързани с промяна статута на земеделски земи;
2. Юридическо обезпечаване на сделки;
3. Изготвяне договор за разпределение на ползването;
4. Изготвяне договор за доброволна делба;
5. Подготовка на документи за нотариален акт;
6. Въпроси и становища относно вещно правни въпроси;
10. Въпроси свързани с Кадастъра;
12. Въпроси за възстановяване на земеделски земи;

1) Цените са според поставеното задание от Вас, степента на сложност и броят на обектите, цената може да варира.
2)
Стандартните срокове за изпълнение на проектите са в рамките между 3 и 5 дни.

Заснемане и отразяване в кадастралната карта/кадастрален план на нова (ненанесена) сграда
Необходими документи: Копия от одобрен проект по част Архитектура, разрешително за строеж, Акт 15 или удостоверение по чл. 181 от ЗУТ за груб строеж.

Отразяване в Кадастъра на СОС (самостоятелен обект в сграда) – апартамент, ателие, гараж, магазин
Необходими документи: Копия от документ за собственост и одобрен инвестиционен проект по част Архитектура/Конструкции

Отразяване в Кадастъра на имот (при делба, съгласуване промяна на ПУП)
Необходими документи: Копия от документ за собственост (договор за доброволна делба) и скица на имота.

Издаване на удостоверение за идентичност
Този документ е един от най-изискуемите от страна на Службата по геодезия и кадастър в София. Когато служителите не могат да идентифицират къде се намира Вашия апартамент, магазин или сграда между кадастралната карта и документа за собственост, то те по законов ред изискват от Вас да се снабдите с удостоверение за идентичност. В него се уточняват и верифициран данните от нотариалния акт и данните от кадастралната карта.
Необхдоими документи: Нотариален акт и точен адрес (етаж)