Какво e геодезическо заснеманe?

Геодезическото заснемане на даден имот отразява всички съществуващи на място ситуационни елементи и данни за терена. На геодезическата снимка се изобразяват в подходящ мащаб сгради и огради, улици, алеи, дървесна растителност, изградени на място настилки, бордюри, подпорни стени и откоси, шахти, стълбове и др. Нанася се и информация за височинното положение на тези елементи и се изобразяват особеностите на релефа. 

Върху геодезическото заснемане се отлагат границите на съответния имот по одобрена кадастрална карта, както и действащ към момента план за регулация.

За да се направи геодезическо заснемане е необходимо да бъде осигурен достъп до имота и теренът да бъде достъпен и проходим.  

При наличие на действащи или стари скици и други документи, касаещи границите на имота, добре е те да бъдат предварително предоставени.

Геодезическото заснемане може да послужи за:

  • основа за проектиране при изработване на инвестиционни проекти;
  • контрол по време на строителство;
  • изработване на проекти за изменение на границите на имоти;
  • нанасяне на новопостроени сгради в кадастралната карта;
  • отразяване на новоизградени трасета на подземни проводи.