Оценка от независим оценител

pexels-

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер.

Оценка

ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯМАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯНЕДВИЖИМИ ИМОТИЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Оценка на търговски преприятия

Изготвя е бизнес оценка в целия обхват:
– определяне стойността на целия бизнес
– определяне стойността на дялове или акции от търговско дружество.
Оценката на търговски предприятия или оценките на бизнес интереси обхващат целия процес по определяне на икономическата стойност на цял бизнес или фирмена единица.

Оценката на търговско предприятие обичайно се използва за определяне на пазарната стойност на бизнеса за широк обхват от нужди като необходимост от определяне на продажна стойност, установяването на собственост на партньори, данъчното облагане, реализиране на сливания или продобивания и други цели.

Оценката на бизнеса може да включва анализ на управлението на компанията, на нейната капиталова структура, бъдещите перспективи за печалби и пазарната стойност на нейните активи. Инструментите, използвани за оценяване, могат да варират между оценители, предприятия и индустрии. Общите подходи към оценката на бизнеса включват преглед на финансовите отчети, дисконтиране на модели на парични потоци и сравнения на дружества.

Документи, необходими за изготвяне на оценки на предприятия са:
– заверени счетоводни отчети за предходните три години
– информация за персонала, договорните отношения, пазарната позиция и прогнози за – бъдещо развитие на предприятието през следващите 5-10 години
– инвентарни книги в електронен вид
– други документи – в зависимост от целта на оценката и спецификата на бизнеса.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е transportex3.jpg

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Видове

Производствени съоръжения и поточни линии
Стоки, материални запаси и други
Лек/лекотоварен автомобил
Товарен автомобил
Автобус
Селскостопанска машина
Ремарке, прикачен инвентар и други подобни

Цените се договарят в зависимост от обекта на оценка и броя оценявани активи. 

country house building, house pexels

Оценка на недвижими имоти

Пазарните оценки определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т.е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари. Те не са норма за възложителите, освен в специални случаи, определени в Закона. В пазарни условия единствено страните по сделката имат право да договорят цената. Оценките дават информация, какви са стойностните нива на пазара на аналогични активи, доколкото такъв съществува.

Въпреки обстоятелството, че оценките се основават на правния статут на имуществото и на неговото състояние, оценките не представляват анализ на правното състояние на имуществото или негова техническа експертиза.

За изработването на оценка на недвижим имот е необходимо да ни представите следните документи:

  • Извадка от действащият застроителен и регулационен план с предвидено застрояване.
  • Актуална скица.
  • Документ за собственост.

Оценка на земеделски земи и трайни насаждения 

Цените за поземлен имот се определят от спецификата на всеки имот.

  • Оценките на земеделски земи обхващат всички земи в землището на населени места – ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и други.
  • Оценките на трайни насаждения включват всички овощни градини, лозя, както и всички градини засяти с многогодишни растения, като отчитат годишното плододаване, качеството на продукцията, оставащият живот на насажденията, съответните съоръжения и подобрения в имота (поливни системи, дренажи, регулаторни системи и др. помощни съоръжения), състоянието на пазара на съответната продукция.

On-line форма за контакт

ПОПЪЛНЕТЕ