+359888641125

julian_paliov@abv.bg

Понеделник – Петък 9:00- 18:00

КОГИС ЕООД предоставя на своите клиенти и партньори оценителска услуга.

 Ако желаете да получите 100% точна информация ви препоръчваме да се свържете с нас на посочените телефони, или да ни изпратите електронно запитване чрез формата за контакти на сайта. Ние ще се свържем с вас да уточним подробностите.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Поземлени имоти – НУПИ, ПИ, УПИ
Жилищни имоти – апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, жилищни сгради/комплекси и прилежащи към тях – паркинги, гаражи, паркоместа
Търговски обекти – самостоятелни магазини или такива, разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, заведения, обекти за услуги, търговски сгради/комплекси
Офис имоти – самостоятелни офиси, административни/офис сгради
Промишлени обекти – предприятия, складове, селскостопански обекти, трайно прикрепени производствени и инфраструктурни съоръжения
Туристически обекти – хотели, мотели, музеи, къщи за гости и други подобни
Енергийни обекти – бензиностанции, газстанции, енергийни обекти
Обществени обекти – спортни терени и съоръжения, лечебни и учебни заведения, обекти на обществения транспорт
Сгради от смесен вид
Държавни/общински обекти

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В оценителската дейност като „машини и съоръжения“ се приемат всички видове движимо имущество, което няма културна ценност , в това число влизат всички видове производствено оборудване, всички видове моторни и безмоторни превозни средства, електронни устройства, специализирана апаратура и др., както и всички трайно прикрепени към недвижими обекти съоръжения – поточни линии, транспортни линии (кранове, подемни установки, ескалатори, асансьори, подвижни рампи и др.), обслужващи системи и инсталации (в сгради и на открито) и др.

Оценяването се основава на основните подходи за остойностяване (приходен подход, разходен подход и пазарен подход). Стойност може да бъде представена както за отделните елементи, така и за съвкупност от всички оценявани обекти, като се взима предвид вида, предназначението и възможността на отделната апаратура или машина да функционира самостоятелно.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Под „земеделски земи“ се разбират всички земи попадащи в землището на дадено населено място, които не са част от пътно-транспортната мрежа и не са отредени за друг вид дейност. Те могат да бъдат обобщени, като – ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и др.
Спецификата им е основана върху местоположението (достъпността до имота, водоснабдяването и отдалечеността му от населеното място), релефа, почвения профил, степента на замърсяване на околната среда, категоризацията му и др.

Оценката на земеделски земи обхваща следните видове активи:
ниви
пасища и ливади
стопански дворове
земеделски земи в урбанизирани територии.
Оценката на трайни насаждения включва най-често:
овощни градини
лозя
градини, засяти с многогодишни растения.

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Най-често оценката на нематериални активи обхваща определяне стойността на:
търговски марки и търговски наименования
патенти и патентовани технологии, модели и дизайни
софуер
права на ползване – концесии
договори за прехвърляне на права – лицензия и франчайзинг
репутация.

БИЗНЕС ОЦЕНКИ

Оценката на търговско предприятие обичайно се използва за определяне на пазарната стойност на бизнеса за широк обхват от нужди като:
определяне на продажна цена
реализиране на сливания и придобивания
установяването на собственост на партньори
данъчно облагане
финансова отчетност и други цели.

КОНСУЛТАТСКИ УСЛУГИ

Изготвяне на пазарни проучвания и анализи
Оценки на инвестиционни проекти
Проучвания на приложимостта на инвестиционните намерения и проекти /feasibility study/
Технически доклади, заверки на КСС
Финансови анализи и консултации в частния сектор и за бизнес клиенти
Изнесено управление на инвестиционен портфейл
Финансов мениджмънт.

100% гаранция

предлагаме опит и качество

Често задавани въпроси

Как протича огледът на обекта, който ще бъде оценяван?

След предварителна уговорка за удобен час, оценител идва на място в обекта и прави заснемане на всички помещения.

Каква е валидността на всяка оценка?

Оценката е валидна към датата на изготвянето й. 

Какви документи следва да предостави клиента на оценителя?

Всяка оценка може да се нуждае от предоставяне на различен пакет от документи, но в общия случай трябва да подготвите: документ за собственост /нотариален акт/, скица, кадастрална схема, разрешение за строеж, договор за наем и предварителна оценка /ако имате изготвяна преди/.

Какъв е процесът на изготвяне на оценка?

Изготвянето на всяка пазарна оценка минава през няколко основни етапа: 1. Предоставяне на оценителя на всички налични необходими документи, свързани с обекта на оценяване. 2. Извършване на оглед на мястото на обекта. 3. Дефинират се всички допускания и ограничителни условия във връзка с изготвянето на оценката. 4. Извършване на пазарен анализ и изчисления по различни методи, за да се изведе стойност на оценката. 5. Изготвяне на оценителския доклад.