Пазарна оценка

Изготвянето на всяка пазарна оценка минава през няколко основни етапа: 

Пазарна оценка

Етапи 

Етап 1 е предоставянето на оценителя на всички налични необходими документи, свързани с обекта на оценяване. 
Етап 2 е извършване на оглед на мястото на обекта.
Етап 3 – дефинират се всички допускания и ограничителни условия във връзка с изготвянето на оценката. 
Етап 4 е свързан с извършване на пазарен анализ и изчисления по различни методи, за да се изведе стойност на оценката.
Етап 5 е финалния етап на изготвянето на оценителския доклад от назначения оценител и последваща заверка от проверяващ супервайзор.

Оценката е валидна към датата на изготвянето й. Възможно е при непроменени пазарни условия за дадения вид актив, както и при липса на физически промени в оценявания обект, оценката да е с пазарна адекватност до 6 месеца.  Съгласно Международните стандарти за оценяване, всяка оценка се изготвя за определена цел и към определен момент.

Форма за контакт