+359888641125

julian_paliov@abv.bg

Понеделник – Петък 9:00- 18:00

Как и защо обработваме Ваши лични данни

Ние обработваме Ваши лични данни в контекста на предлаганите от нас услуги:

Експертни оценки:

 • Оценки на недвижими имоти
 • Оценки на машини и съоръжения и други движими имущества
 • Оценки на търговски предприятия и вземания
 • Оценки на земеделски земи и трайни насаждения
 • Оценки на права на интелектуалната собственост и други фактически отношения
 • Оценки на други видове активи – архитектурни паметници на културата,
 • Оценки на финансови активи

Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:

 • обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
 • физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
 • обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
 • обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
 • обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;

Какви лични данни събираме

За изпълнение на посочените по-горе цели ние обработваме различни категории лични данни, като например данни, свързани с: физическа идентичност (имена, ЕГН, адрес, телефони, месторождение, и др.); икономическа идентичност (нотариални актове; скици от кадастър, договори за покупкопродажба, договори за лизинг и др.); При посещение на нашата интернет страница, може да се събира информация за Вашата дейност,например идентификатор на браузър, история на посетените страници за установяване предпочитанията към определен тип съдържание, история на направените търсения в страницата, проследявания на посетените секции в сайта, време на престой в сайта, чрез използвайки технология, известна като „бисквитки“, която често може да се контролира чрез интернет браузъри. За подробна информация относно „бисквитките“, които използваме, и целите, за които ги използваме.

Кога и защо споделяме лични данни
Ние не разкриваме Вашите лични данни, но можем да ги предоставим на:

 • съдилища и други регулаторни и компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона. Това например са Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите и др.;
 • трети лица във връзка с изпълнение на договорните ни задължения, например банки или други финансови институции;
 • доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от нас дейност, вкл. външни оценители, правни съветници, счетоводители и др.;
 • всяко лице, което може да упълномощите, или което може да бъде упълномощено съгласно условията на нашия договор. Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и
  да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Срокът, в който съхраняваме Вашите лични данни зависи от нормативно установени регулаторни
 • срокове, приложими към нашата дейност. Ние съхраняваме лични данни най-малко пет години след
 • извършване на оценката или в такъв по-дълъг срок, предвиден в съответствие с приложимото
 • законодателство, например задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на
 • счетоводни данни (10 години). Не се унищожават лични данни, ако те са необходими за висящо
 • съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба.

Право на информация – Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
  Право на корекция: В случай че обработваните данни за непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Предоставянето на Ваши лични данни е нормативно установено изискване съгласно изискването на националното и европейското законодателство, приложимо към нашата дейност. Отказът да бъдат предоставени лични данни е основание за нас откажем да предоставим или да не можем да продължим да Ви предоставяме продукт или услуга.

Актуалност на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с оглед спазване на действащото законодателство, ние може да актуализираме настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните
данни, които събираме. Документът ще бъде винаги публикуван на интернет страницата на дружеството, в специално отредената секция за това. В случаи че желаете Политиката за поверителност да Ви бъде предоставена на траен носител, моля обърнете се към лицето за контакт или посетете някои от офисите ни, за да я получите.