Проектиране

Изработване на проекти за вертикално планиране

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

.

Според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, при изготвянето на част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, се изисква изработването на трасировъчни планове. 

В зависимост от спецификата на задачата или Вашите изисквания изготвяме картограма за изчисление на земните маси по три начина: чрез квадратна мрежа, чрез фигури или чрез профили.

С помощта на количествените сметки се извършва цялостното планиране на строителния процес.

Изработваме количествени сметки към част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти, с които получавате точни данни за количеството на необходимите ви строителни материали и видове работи, необходими за изграждането на елементите предвидени с тази част от инвестиционните проекти за изграждане на сградиа или съоръжения.