УСЛУГИ

Всички услуги

Геодезически заснемания
Създаване на геодезически мрежи
Създаване и поддържане на кадастрални карти
Трасиране
Изработване на подробни устройствени планове
Изработване на проекти за вертикално планиране
Определяне на обеми при изкопно-насипни работи
Изследване на деформации
Дигитализиране на картни материали
Оценки на недвижими имоти и земеделски земи
Консултантски услуги

когис