Устройствено планиране

Устройственото планиране и кадастралната карта

Видове устройствени планове (УП)
• Общи устройствени планове (ОУП);
• Подробни устройствени планове (ПУП).
Какво е Общ устройствен план (ОУП)?
Общият устройствен план (ОУП) се разработва за териториите на община с нейните населени места и землищата им; част от община, обхващаща група населени места с техните землища; град с неговото землище (разработваната територия може да не съвпада със землището на града); селищни образувания с национално значение съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
С ОУП се определят:
• общата структура на територията – предмет на плана: жилищни територии, производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните озеленени площи, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, територии с обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство, територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено предназначение;
• устройствени зони за всяка от териториите. Например зона за жилищно застровяне, промишлено, озеленяване, рекреация и др.
• кои територии са публична държавна собственост и публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;
• изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията;
• изисквания за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания.
Какво е ПУП?
Подробните устройствени планове (ПУП) конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им и конкретното предназначение на всеки поземлен имот.
Предвижданията на подробните планове определят задължителните параметри, с които да се съобрази инвестиционното проектиране.
ПУП се създава въз основа на ОУП. Когато за населеното място няма ОУП, се създава направо ПУП.
В зависимост от конкретния случай, ПУП се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, геоложки проучвания, газоснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с ПУП като неразделна част от него; размери на мрежите и съоръженията в обем, достатъчен за издаване на виза.
Изработването на устройствените планове е регламентирано със Закона за устройство на територията и НАРЕДБА № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Съществен етап от устройственото планиране е изработване на планово задание.
Плановото задание (задание за Общ устройствен план) определя целите, задачите и общите изисквания към плана.
Съгласно разпоредбите на ЗУТ със заданието за изготвяне на Общ устройствен план (ОУП) се определят изискванията относно териториалния обхват, прогнозния период за действие на плана, сроковете, етапите на изработване и др. Общият устройствен план (ОУП) е документ за развитие на общините/градовете в период от 15 до 20 години. По искане на възложителя може да се заложи разработване и на хипотеза за развитие на структурата на населените места и селищните образувания на територията на общината и за по-дълъг период от време. С ОУП се решават всички проблеми в развитието в териториален аспект.
Какви проблеми намират решение с изработване на плановото задание?
1. Цели, задачи, обхват и прогнозен период на действие на ОУП
2. Методическите подходи при разработване на ОУП на общината
3. Анализ на ресурсния потенциал – териториални, природни, демографски, социални, инфраструктурни, икономически и други фактори за развитие:
• основни географски характеристики, местоположение и граници
• природно-ресурсен потенциал
• културно-историческо наследство
• развитие на човешките ресурси и социалната сфера
• техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията
• жилищен фонд, домакинства и семейства
• опазване на околната среда – екологично състояние и рискове
• икономическо развитие
• информационно и планово осигуряване на общината
• анализ на действащите планове и връзката им с бъдещия ОУП
• обобщен SWOT анализ на силни, слаби страни, възможности и зплахи.
4. Изисквания към устройствената концепция на ОУП
• общи изисквания и насоки
• селищна система
• транспортно- комуникационна инфраструктура
• техническа инфраструктура
• устройство на земеделските и горските територии
• околна среда
• производствени и други дейности
• обитаване
• обществено обслужване и социална инфраструктура
• културно-историческо наследство
• зелена система и отдих
5. Изисквания към ОУП – изисквания към обема, съдържанието, вида и начина на представяне; график за изработване на ОУП; изисквания към проектантския екип, разработващ ОУП; план за необходимите административни мерки и организационни процедури по разработването и одобряването на ОУП.

В плановото задание се съдържат данни за състоянието и тенденциите в икономическо, техническо, социално, историческо и пространствено развитие по отделните функционални подсистеми и състоянието на природните и антропогенни фактори, въз основа на които се прави анализ на съществуващото положение с диагноза и оценка на състоянието на отделните компоненти. Формулират се изводи, определят се приоритети, насоки и възможни перспективи за развитие. Определят се задачите на плана за всяка функционална подсистема с препоръки за осигуряване на условия за практическото прилагане на принципи за пространственото и устойчиво развитие.
Заданието дава информационната основа за изработване на плана (опорен план, данни, проучвания и анализи, както и актуализирана информация за изпълнени мероприятия, за проекти на нови планове и програми с отношение към устройството на съответната територия и др.).
Ние смятаме, че опорният план трябва да е задължителен елемент на плановото задание, а не както законодателя допуска – „включващо при необходимост опорен план“ и затова нашият съвет е с изготвяне на плановото задание да се изготвя и опорния план. Така цялата тази информация (текстова и цифрова) ще бъде териториално адресирана и се добива цялостен поглед върху състоянието на територията и проблемите, които трябва да се решат с ОУП.
При възлагане на плановото задание от общините, нашият консултантски екип набира значителна по обем информация – картна (кадастрална, ЕТК, КВС), статистическа, социологическа и друга, свързана с функционалните и интегриращи системи на съответната територия. Много често при събирането на информацията от различните източници се получават противоречия, които екипът, изработващ заданието, трябва да отстрани.
Доброто планово задание е ключът към добрия ОУП!
Едно добро планово задание с един верен опорен план до голяма степен гарантира изготвянето на качествен проект на ОУП.