УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Нивелетен проект и трасиране на осови точки

Изработване на нивелетни проекти за улици и улични участъци; проекти за трасиране на осови точки при прилагане на регулационни планове.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Изработване на проекти за обособяване на УПИ; делба или обединяване на имоти; урегулиране на територии.

КОМБИНИРАНИ СКИЦИ

Изработване на комбинирани скици за съответствие между действащи и стари регулационни и кадастрални планове