За нас

Фирма Когис ЕООД

Дейности: геодезически дейности и услуги, създаване и промяна на кадастър, проектиране, изработване на подробни устройствени планове и промяна на подробни устройствени планове, изработване на количествени и стойностни сметки, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, изработване на екзекутивна документация за сгради, изработване на инвестиционни проекти за изграждане на сгради и съоръжения, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, консултантска, оценителска дейност, строителство, инвестиционен контрол, покупка и продажба на недвижими имоти с цел отдаването им под наем.

Фирма Когис ЕООД предлага всякакви геодезически дейности и услуги по регулация, устройствени планове, комбинирани скици, както и дейности и услуги по кадастър за индивидуални клиенти и корпоративни предприятия.

Фирма КОГИС ЕООД е вписано в Регистъра на Камарата на независимите оценители в България като дружество – независим оценител и притежава Сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, трайни насаждения, търговски предприятия и вземания.

Фирма Когис ЕООД

Нашата история
Фирма КОГИС ЕООД е създадена е през 2015 г. Разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, които работят с най-ново поколение техника и софтуер. 

Мисия
Работи за максимално удовлетворяване на изискванията на своите възложители и клиенти, като изготвяме професионални и независими експертни оценки на материални и нематериални активи.
 
Корпоративни ценности
Честност и почтеност във всяко професионално действие.
Уважение към всички участници на пазара – клиенти, колеги, потребители.
Конфиденциалност при изготвяне на оценките и резултатите от тях.
Съответствие с професионалните стандарти за бизнес-оценяване, утвърдени в рамките на ЕС и страната.
Прилагане на най-добрите оценителски практики.