Защо да се свържете с нас

Основното преимущество на услугите е оптимизацията на всички дейности.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Оптимизация на всички дейности

ПредоставяМЕ количествено измерими резултати за нашите клиенти, базирани на добре тествана методология и солиден опит.

Основната ни цел е да ИЗВЪРШВАМЕ качествени услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране.

Работим с високо квалифицирани специалисти и правоспособни лица, притежаващи проектантска правоспособност.

УПРАЖНЯВАМЕ
всички дейности, предвидени от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).