Защо е удостоверение за идентичност ?

Защо ми е необходимо удостоверение за идентичност за апартамент, гараж или търговски обект?

За да получите схема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на апартамент, гараж или търговски обект е необходим документ за собственост за съответния обект. По описаните в него адрес и местоположение се прави идентичност с обект от одобрената кадастрална карта. Този обект има уникален номер, наречен идентификатор.

Често в документи за собственост, издадени преди влизането в сила на съответната кадастрална карта за района, обектът  е описан по стари планове и/или адреси, или неговото разположение в сградата не е достатъчно точно определено. Поради тази причина не е възможно еднозначно идентифициране на вашия имот с обект от кадастралната карта.

В такива случаи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър изискват допълнително да се предостави удостоверение за идентичност, изработено от правоспособно лице по ЗКИР – геодезист.

За изработването на този документ е необходимо:

– копие от документа за собственост;

– копие от одобрени архитектурни проекти, ако са налични такива;

– оглед на място за удостоверяване на точното местоположение на обекта.